NORDLUND KONSULT AB


Företaget utför naturvärdesinventeringar av olika naturmiljöer enligt Svensk Standard (SS 199000:2014) samt fördjupade artinventeringar som exempelvis groddjursinventeringar och fågelrevirkarteringar, inför bl.a. detaljplaner och markexploateringar. Inventeringsuppdrag anpassade efter kundens behov görs även, till exempel skogliga naturvärdesbedömningar och kvalitetssäkring av naturvårdsavsatta skogar.

Nordlund konsult arbetar också med projekt inom ekologisk kompensation, bl.a. planering, inventering och utförande av kompensationsåtgärder så som flytt av naturvårdsintressanta substrat och strukturer, tillskapande av död ved och fågelgynnande åtgärder.

Företaget arbetar även med landskapsanalyser och geografiska informationssystem (GIS), upprättande av skötselplaner för skyddade områden och planering och utförande av naturvårdande skötsel. Även skogsuppskattningar och skogsbruksplaner görs.  

Tveka inte att kontakta oss, och följ oss på Instagram!