Utförda och pågående uppdrag

- Naturvärdesinventeringar av olika naturmiljöer, enligt svensk standard (SS 199000:2014). Uppdrag utförda till företag och kommuner i Norrbotten.

-Fördjupade artinventeringar och artutredningar inom artgrupper som groddjur, fåglar, kärlväxter m.fl. Uppdrag utförda åt exempelvis Tyréns på Malören i Kalix skrägård, revirkartering i Riksgränsen till Nordic PM och groddjursinventering till Gällivare kommun på uppdrag av WSP.

-Ekologisk kompensation vid markexploateringar. Projekt rörande planering, utförande och uppföljning av naturvårdsfrämjande åtgärder så som transplantering av rödlistande och fridlysta växter, flytt av död ved inklusive vedlevande arter (svampar, insekter och mossor m.fl.), fågelgynnandeåtgärder osv. Uppdrag utförda till Boliden Mineral AB, vid Aitik. År 2017-2023.

- Skogliga naturvärdesbedömningar till större skogsbolag som Sveaskog och SCA, 2014-2022

- Kontroller av planerade avverkningstrakter, avverkningsplanering, utfört med skoter och skidor, vintern 2016- 2017. Sveaskog

-Nyckelbiotopsinventering med Skogsstyrelsens nyutvecklade metodik, hösten 2018. Sveaskog/Skogsstyrelsen

- Guidning/föreläsning om naturmiljöer, ekologisk kompensation mm. för bl.a. Nordiska ministerrådet, Sveriges lantbruksuniversitet, mfl.

- Naturvärdesinventering, LKAB, 2016

- Miljörevision, Sveaskog, 2015-2017

- Upprättande av skogsbruksplaner till Norra skogsägarna, 2014-2016

- Inventering av tjäderspelplatser till skogsbolag.

- Skötselplan för tätortsnära skogar och grönområden till kommun i Norrbotten, 2015

- Arbete med Sveaskogs ekopark Rosfors, inventering och planering av naturvårdande skötsel. 2014-2015. Ekoparksplan Tjadnes-Nimtek, 2021.

Uppdragsgivare:

Boliden Mineral AB

SCA

WSP Sverige

LKAB

Tyréns

Gällivare kommun

Boden kommun

Nordic PM

Privatpersoner

Sveaskog

Norra Skog

Nordlund Konsult AB

Ulleniusgatan 30
962 33 Jokkmokk

info@nordlundkonsult.se
076-825 52 58

© Nordlund Konsult AB