Utförda och pågående uppdrag

- Naturvärdesinventeringar enligt svensk standard (SS 199000:2014) av skog och naturmark. Uppdrag utförda till företag och kommuner i Norrbotten.

-Fördjupade artinventeringar av olika artgrupper, inkl. bedömning av bevarandestatus, förslag på skyddsåtgärder. Tex groddjursinventering åt WSP, 2021. 

-Ekologisk kompensation för att skapa/öka naturvärden i samband med att mark med höga naturvärden exploateras. Projekt utfört till Boliden i Aitik då sanddeponi utvidgades. Åtgärder innefattande bl.a naturinventeringar, artsök, flytt av arter och död ved, frihuggning, skapande av död ved, veteranisering av träd.  

- Kvalitetssäkring av naturvårdsskogar till Sveaskog, 2014-2020

- Kontroller av planerade avverkningstrakter, utfört med skoter och skidor, vintern 2016- 2017. Sveaskog

-Nyckelbiotopsinventering med Skogsstyrelsens nyutvecklade metodik, hösten 2018. Sveaskog/Skogsstyrelsen

- Guidning/föreläsning om naturmiljöer, ekologisk kompensation mm. för bl.a. Nordiska ministerrådet, Sveriges lantbruksuniversitet, mfl.

- Naturvärdesinventering, LKAB, 2016

- Miljörevision, Sveaskog, 2015-2017

- Upprättande av skogsbruksplaner till Norra skogsägarna, 2014-2016

- Inventering av tjäderspelplatser, 2016

- Naturvärdesinventering av skog till SCA, 2015, 2021

- Skötselplan för tätortsnära skogar och grönområden till kommun i Norrbotten, 2015

- Arbete med Sveaskogs ekopark Rosfors, inventering och planering av naturvårdande skötsel. 2014-2015. Ekoparksplan Tjadnes-Nimtek, 2021.

Uppdragsgivare:


Sveaskog

Boliden

Norra skogsägarna

SCA

LKAB

Gällivare kommun

Bodens kommun

WSP Sverige