Utförda och pågående uppdrag

- Ekologisk kompensation i samband med utvidgning av sanddeponi i Aitik. Vi har arbetat med att skapa och öka naturvärden i ett skogsområde för att kompensera förlust av naturvärden på annat område vid en markexploatering. Åtgärder som att flytta död ved och arter, skapa död ved samt frihugga och veteranisera träd är utförda. Boliden 2014-2018

- Kvalitetssäkring av naturvårdsskogar till Sveaskog, 2014-2018

- Inventering av planerade avverkningstrakter med skoter och skidor, vintern 2016- 2017

-Nyckelbiotopsinventering med Skogsstyrelsens nyutvecklade metodik, hösten 2018. Sveaskog/Skogsstyrelsen

- Guidning/föreläsning om naturmiljöer, ekologi och naturvård.

- Naturvärdesinventering, LKAB, 2016

- Miljörevision, Sveaskog, 2015-2017

- Upprättande av skogsbruksplaner till Norra skogsägarna, 2014-2016

- Inventering av tjäderspelplatser, 2016

- Ajourhållning av skogliga register, GIS, 2014-2019

- Naturvärdesinventering av skog till SCA, 2015

- Skötselplan för tätortsnära skogar och grönområden till kommun i Norrbotten, 2015

- Inventering och förslag på naturvårdande skötsel samt uppdatering av skötselplan för Ekopark Rosfors, Sveaskog, 2014-2015

Uppdragsgivare:


Sveaskog

Boliden

Norra skogsägarna

SCA

LKAB

Gällivare kommun