Utförda och pågående uppdrag

- Naturvärdesinventeringar av olika naturmiljöer, enligt svensk standard (SS 199000:2014). Uppdrag utförda till företag och kommuner i Norrbotten.

-Fördjupade artinventeringar och artutredningar, t.ex. groddjursinventering till Gällivare kommun på uppdrag av WSP, 2021. Fågelrevirkartering inför detaljplan till mindre företag, 2021-2022.   

-Ekologisk kompensation vid markexploateringar. Projekt utfört till Boliden Mineral AB, Aitik. Planering, utförande och uppföljning av naturvårdsåtgärder, bl.a. flytt av död ved inkl. vedlevande arter av svampar, lav, insekter, samt frihuggning, veteranisering, uppförande av rovfågelplattformar mm.     

- Skogliga naturvärdesbedömningar till större skogsbolag som Sveaskog och SCA, 2014-2022

- Kontroller av planerade avverkningstrakter, avverkningsplanering, utfört med skoter och skidor, vintern 2016- 2017. Sveaskog

-Nyckelbiotopsinventering med Skogsstyrelsens nyutvecklade metodik, hösten 2018. Sveaskog/Skogsstyrelsen

- Guidning/föreläsning om naturmiljöer, ekologisk kompensation mm. för bl.a. Nordiska ministerrådet, Sveriges lantbruksuniversitet, mfl.

- Naturvärdesinventering, LKAB, 2016

- Miljörevision, Sveaskog, 2015-2017

- Upprättande av skogsbruksplaner till Norra skogsägarna, 2014-2016

- Inventering av tjäderspelplatser till skogsbolag.

- Skötselplan för tätortsnära skogar och grönområden till kommun i Norrbotten, 2015

- Arbete med Sveaskogs ekopark Rosfors, inventering och planering av naturvårdande skötsel. 2014-2015. Ekoparksplan Tjadnes-Nimtek, 2021.

Uppdragsgivare:

Boliden Mineral AB

SCA

WSP Sverige

LKAB

Gällivare kommun

Boden kommun

Sveaskog

Tyréns

Norra skog